نزدیکترین همسایه

نمایش یک نتیجه

  • الگوريتم طبقه بندي نزديکترين همسايه وفقي با انتخاب محلي پارامتر K

    روش پيشنهادي با شيوه هاي KNN وفقي ارائه شده در تحقيقات گذشته، بر روي تعدادي مجموعه داده استاندارد، مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که الگوريتم ارائه شده نه تنها اندازه مجموعه داده را کاهش مي دهد بلکه در بسياري از موارد، بهتر از ساير الگوريتم ها عمل مي کند. علاوه بر اين در حضور نويز، تقريبا در همه مجموعه هاي داده، دقت بيشتري را در بردارد.