کشف حس

نمایش یک نتیجه

  • نظرکاوی با استفاده از برچسب‌های نحوی و معنایی و کشف روابط حسی جملات فارسی

    در اکثر روشهای قبلی همانطور که در بخش مرور کارهای پیشین بازگو خواهد شد، از تعدادی الگوی ثابت چند کلمه ای بعنوان الگوی حاوی حس استفاده می شود. هدف این مقاله این است تا الگوی مناسب تری و بر مبنای ساختار جمله بیان بشود. علاوه بر این تا حد ممکن تلاش می شود که با مشکلات خاص زبان فارسی نیز مواجه شده و راه حل مناسبی برای آنها ارائه گردد.