بانکهای اطلاعاتی سطر گسترده

در این نوع بانکهای اطلاعاتی می توان برای هر رکورد ، به تعداد مورد نیاز ستون ایجاد کرد.

دکمه بازگشت به بالا